19 ตุลาคม 2561 นายเฉลิม นวมนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรอู่ทอง จำกัด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธฺิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิกและปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของตนเอง ณ วัดกกม่วง ต.บ้านโข่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี