24 ตุลาคม 2561 นายเฉลิม นวมนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมงานเนื่องในวาระครบ 150 ปี แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นบุญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และพระบวรพุทธศาสนาอย่างอเนกอนันต์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี และวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี