สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 โดยนายพิเชษฐ  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหารกรมฯ สหกรณ์จังหวัดและผู้อำนวยการกลุ่มจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟังและถ่ายทอด Video Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในปี 2562 ให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเเรมไมด้า จังหวัดนครปฐม