ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 15 จังหวัดเพขรบุรี จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยให้บุคลากรของศูนย์ฯ ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกันเล่นกีฬาทุกวันพุธ เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตลอดเวลา