16 พฤศจิกา 2561  นายนที  สะอาดนัก  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสหกรณ์ภายใต้โครงการศึกษาอบรมประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม ของสหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีผู้เข้าอบรมกว่า 200 คน