วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางสุรีย์รัช อวนสกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3, 4 และบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ได้กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรให้สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นสหกรณ์หลักของอำเภอด่านมะขามเตี้ย และดำเนินงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และชุมชนในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป ซึ่งนายนที สะอาดนัก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้แทนของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมแสดงในความยินดีในโอกาสดังกล่าวด้วย