โดยมีนายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายอรุณ แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและธุรกิจของสหกรณ์ โดยมีสมาชิกเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ร่วมกัน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ฝ่ายจัดการและฝ่ายบริหารโดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มันคงและยั่งยืน โดยนายนที สะอาดนัก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว