วันที่ 12 เมษายน 2565 นายเฉลิม นวมนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 ผ่านการประชุมทางไกลระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom meeting