วันที่ 25 เมษายน​ 2565​ นายเฉลิม​ นวมนิ่ม​ ผู้อ​ำนวยการศูน​ย์ถ่ายทอดเ​ทคโนโลยีกา​รสหกรณ์ที่​ 15 จังหว​ัดเพชรบุรี​ พร้อมทีมงาน​ จัดโครงการฝึกอบรม​ หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสหกรณ์​ กลุ่ม​เป้าหมาย​ ได้แก่​ สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง จำกัด จำนวน 49 คน​ วัตถุประสงค์​เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์​ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมากขึ้น​ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหา สหกรณ์ของตนเอง และให้สหกรณ์สามารถเป็นที่พึ่งและตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้อย่างแท้จริง​ ณ​ วัดใหม่เพชรรัตน​์​ ตำบลศรีสำราญ​ อำเภอสองพี่น้อง​ จังหวัด​สุพรรณบุรี