วันที่ 27 เมษายน​ 2565​ นางสาวม​นกรณ์​ ย​อดใจ​ นัก​ทรัพยากร​บุคคล​ช​ำ​นา​ญ​การ​ พร้อมทีมงาน​ศูนย์​ถ่ายทอด​เทคโนโลยี​กา​รส​ห​กรณ์ที่​ 15 จังหวัด​เพชรบุรี​ จัดโครงการฝึกอบรม​ หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสหกรณ์​ กลุ่ม​เป้าหมาย​ ได้แก่​ สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์​ จำกัด จำนวน 46 คน​ วัตถุประสงค์​เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์​ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมากขึ้น​ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหา สหกรณ์ของตนเอง และให้สหกรณ์สามารถเป็นที่พึ่งและตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้อย่างแท้จริง​ ณ​ สหกรณ์​การเกษตร​ดอนเจดีย์​ จำกัด​ อำเภอดอนเจดีย์​ จังหวัด​สุพรรณบุรี