วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม​ 2565​ ศูน​ย์ถ่ายทอดเ​ทคโนโลยีกา​รสหกรณ์ที่​ 15 จังหว​ัดเพชรบุรี​ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ หลักสูตรพัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็ง ผ่านระบบ Zoom Meeting กลุ่ม​เป้าหมาย​ ได้แก่​ คณะกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง จำกัด จังหวัดนครปฐม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด สหรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด สกต.ธกส.กาญจนบุรี จำกัด จังหวัดราชบุรี ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรวัดเพลง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่วัดเพลง จำกัด 1 รุ่น จำนวน 71 คน ​ วัตถุประสงค์​เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์มีจิตสำนึกและตระหนักเห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำสหกรณ์ที่มีต่อการบริหารงานสหกรณ์ ได้รู้และเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ และสามารถบริหารสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้คณะกรรมการสหกรสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มากประสบการณ์และคุณวุฒิ ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้ 1.คุณพงษ์ธร สองสี ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ บทบาท หน้าที่ ของกรรมการสหกรณ์ และหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 2.คุณรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ ให้เกียรติบรรยายหัวข้อกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ที่คณะกรรมการต้องรู้และปฏิบัติ 3.คุณสมหมาย ทองคำหยู ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อสวิชา การเงิน การบัญชีสำหรับกรรมการสหกรณ์ และ4.คุณภาสันต์ นุพาสันต์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ​ ห้องควบคุมระบบออนไลน์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโคยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี