วิสัยทัศน์ (Vision)

เรียนรู้ สู่การปฏิบัติได้

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร/กลุ่มเกษตร
2. ถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย
3. เผยแพร่ระบบงานสหกรณ์สู่ประชาชน
4. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้

เป้าหมายของหน่วยงาน

1. เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการสหกรณ์
2. เพื่อให้บุคคลากรสมาชิก/เกษตรกรมีความรู้ในบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยว และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้
3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์
4. เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกาตรกร มีการเรียนรู้ระหว่างกัน

กลยุทธ์

1. จัดตั้งคณะกรรมการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15
2. สร้างห้องสมุดประจำศูนย์ฯ
3. จัดอบรมบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามแผนงาน
4. จัดอบรมบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรนอกแผนตามความต้องการอบรม
5. จัดทำทะเบียนภูมิปัญญาสหกรณ์ท้องถิ่นประจำศูนย์ฯ
6. สร้างนิทรรศการมีชีวิตสำหรับเผยแพร่งานสหกรณ์
7. จัดที่พักสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการอบรม
8. เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างศูนย์ฯกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร