HOPE001 640x453

   

7 school
school61 branner3 

 

kan

   1381757328 megaphone ogijkam

วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร " ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) " โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาทหน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและวิทยากรบรรยายในหัวข้อนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 รุ่น 60 คน ประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

                       coopinschool  km cpd  coop1

                       brand11banner anti coruptionbannerdown21new

                        cttc 15 facebook banner seedsara

                      3  4  5