HOPE001 640x453

   

7 school
school61 branner3 

 

kan

   1381757328 megaphone ogijkam

วันที่ 30 พฤษภาคม​ 2565​ นายเฉลิม​ นวมนิ่ม​ ผู้อ​ำน​วยการศูนย์​ถ่ายทอด​เทคโนโลยี​กา​รส​ห​กรณ์ที่​15 จังหวัด​เพชรบุรี​ พร้อมทีมงาน​ จัดโครงการฝึกอบรม​ หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสหกรณ์​ กลุ่ม​เป้าหมาย​ ได้แก่​ สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ ของสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด จำนวน 44 คน​ วัตถุประสงค์​เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์​ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมากขึ้น​ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหา สหกรณ์ของตนเอง และให้สหกรณ์สามารถเป็นที่พึ่งและตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้อย่างแท้จริง​ ณ​ สหกรณ์​เมืองนครปฐม​ จำกัด​ อำเภอ​เมืองนครปฐม​ ​ จังหวัดนครปฐม

 

                       coopinschool  km cpd  coop1

                       brand11banner anti coruptionbannerdown21new

                        cttc 15 facebook banner seedsara

                      3  4  5