ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี

eff 2021

eff 2

eff 3

 

ticket 2
ticket 3 
ticket 1