ข้อมูล / สารสนเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15

บริการห้องประชุม

* ความจุ   50 - 100 ท่าน พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (ห้องปรับอากาศ)
* อัตราค่าบริการ      วันละ 1,000 บาท

 

                         meeting  meet2  meet3

บริการหอพัก

* เป็นอาคารหอพัก  2  ชั้น  ความจุ 70 ท่าน
* อัตราค่าบริการ  ห้องนอนพัดลม   100 บาท / ท่าน / คืน
* ห้องนอนรวมปรับอากาศ  150 บาท/ท่าน/คืน

 

                          bed3   betroom   betroom2

 

 ข้อมูลวิทยากร

นายศักดิ์ธนา  แก้วเกิด  นักวิชาการอิสระ   โทร  089-9192449  วิทยากร การบริหารจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

นายคำรณ  พวงมณี  ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15,16 เบอร์โทร 089-8409976  วิทยากร  นโยบายรัฐกับการพัฒนา

นายธนรัฐ  โคจรานนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี วิทยากรการจัดตั้งสหกรณ์ เบอร์โทรศัพท์  034511587

นายวรพจน์  วิเศษสิงห์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  วิทยากรการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความสำเร็จ เบอร์โทรศัพท์ 081-7552628

นายภาสันต์  นุภาสันต์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ  วิทยากร การสหกรณ์และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสหกรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 087-0576722

นางสุภัคญาณี  สุขสำราญ ศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เบอร์โทรศัพท์  วิทยากร  การสหกรณ์ในโรงเรียน โทรเบอร์ศัพท์ 0-3242-5338