คู่มือบรรยายในการฝึกอบรม

 

오른쪽 화살표 검은 간단한 아이콘 — 스톡 벡터 © juliarstudio #99241772  การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา                         ประวัติความเป็นมาของ Microsoft PowerPoint - powerpoint 2010
오른쪽 화살표 검은 간단한 아이콘 — 스톡 벡터 © juliarstudio #99241772  การสหกรณ์                                                           ประวัติความเป็นมาของ Microsoft PowerPoint - powerpoint 2010
오른쪽 화살표 검은 간단한 아이콘 — 스톡 벡터 © juliarstudio #99241772  บทบาทหน้าที่                                                        ประวัติความเป็นมาของ Microsoft PowerPoint - powerpoint 2010
오른쪽 화살표 검은 간단한 아이콘 — 스톡 벡터 © juliarstudio #99241772  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                            ประวัติความเป็นมาของ Microsoft PowerPoint - powerpoint 2010