ระเบียบการฝึกอบรม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

 

13ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
          >> ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549
          >> ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
          >> ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

 

13 สาระน่ารู้
            
>อัตราค่าอาหาร การฝึกอบรมในประเทศ