การจัดการองค์ความรู้

 

เทคนิคการสร้าง power point

บทที่ 11 การประยุกต์ใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน และการผลิตสื่อผสมด้วยโปรแกรม  Microsoft PowerPoint

การเบิกจ่ายงบประมาณ

New GFMIS Thai – : Website ประชาสัมพันธ์โครงการ

 

Capture1 Capture2 Capture3
การดาวน์โหลดคู่มือการจัดองค์ความรู้นั้น สามารถคลิกที่รูปเนื้อหาที่ท่านต้องการได้เลย

 

km

 

  KM2

 

 

km3

 

km4