วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี พร้อมทีมงาน เข้าพบท่านนายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เพื่อติดต่อประสานงานโครงการอาสาสมัครสหกรณ์

โครงการกรรมการ และโครงการสมาชิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี