วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี พร้อมทีมงาน ติดต่อประสานงานโครงการอาสาสมัครสหกรณ์ โครงการกรรมการ และโครงการสมาชิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

และเครื่องจักรกลที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี