วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี พร้อมทีมงาน ติดต่อประสานงานเครื่องจักรกลที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น

และรายการครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี