วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี พร้อมทีมงาน ติดต่อประสานงานโครงการเครื่องบรรจุข้าวและเครื่องจักรกลซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการหมุนเวียนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น

และแนะนำการบริหารการจัดการหนี้ การบริหารงานของสหกรณ์ และสำรวจความต้องการการฝึกอบรม ณ สหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จำกัด จังหวัดลพบุรี