วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี พร้อมทีมงาน ติดต่อประสานงานโครงการเครื่องบรรจุข้าวและเครื่องจักรกลซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการหมุนเวียนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น

โครงการอาสาสมัครสหกรณ์ และรวบรวมภาพเพื่อจัดทำวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง อาสาสมัครสหกรณ์ ประโยชน์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ และความเข้มแข็งการทำนาข้าวสระโบสถ์ ณ สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด จังหวัดลพบุรี