วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมือง เข้าร่วมประชุม โดยมีนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี