วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 และการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2566 โดยมีนายพิษณุ พินรอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ

และมีผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายบริหารทั่วไป/ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1,3, 4 ,13,14 และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ด้วย ณ ห้องประชุม ทรงบาดาล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี