วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี พร้อมทีมงาน ประสานงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ

และโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี