วันที่ 14 มกราคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร นายพิษณุ พินรอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ พร้อมทีมงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นการจัดงานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์