ข้าราชการ

manager7a 

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2
ชื่อ - สกุล นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คุณวุติ วท.ม. (ประชากรและการพัฒนา)
มือถือ : 09-2469-0497
โทรศัพท์ : 0-2520-3650
โทรสาร : 0-2520-3649
 
email png