กลุ่มธุรการ

พนักงานราชการ

plait

ชื่อ - สกุล นางสาวอำภา เลี้ยงจำปา  
            ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล           
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
โทรศัพท์ : 0-2520-3650
โทรสาร : 0-2520-3649
aumpha
ลูกจ้างประจำ

jun

    ชื่อ - สกุล นายวินัย อยู่เปรม       
                              ตำแหน่ง พนักงานธุรการ                                 
                                 วุฒิการศึกษา มศ.5                                 
โทรศัพท์ : 0-2502-3650
  โทรสาร : 0-2502-3649 

winaiพนักงานขับรถยนต์ ชื่อ - สกุล เพชร ทองมาก
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
โทรศัพท์ : 0-2520-3650
โทรสาร : 0-2520-3649