กลุ่มการเงินและพัสดุ

ข้าราชการโทรศัพท์ : 0-2520-3650
โทรสาร : 0-2520-3649
jiraeporn

พนักงานราชการ

khaow

ชื่อ - สกุล นางสาวจันทร์ฉาย พลอยรัตน์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา ปวส.การเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0-2520-3650
โทรสาร : 0-2520-3649
jan png

ลูกจ้างประจำ

nuชื่อ - สกุล นายคุณากร บำรุง
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
วุฒิการศึกษา ม.6
โทรศัพท์ : 0-2520-3650
โทรสาร : 0-2520-3649
kunakorn