กลุ่มฝึกอบรม

ข้าราชการโทรศัพท์ : 0-2520-3650
โทรสาร : 0-2520-3649
jiraeporn

พนักงานราชการ

plait

ชื่อ - สกุล นางสาวอำภา เลี้ยงจำปา  
            ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล           
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
โทรศัพท์ : 0-2520-3650
โทรสาร : 0-2520-3649

peak1

ชื่อ - สกุล นายปรัชญา เพชรรัตน์
          ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา         
วุฒิการศึกษา ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ 
โทรศัพท์ : 0-2520-3650
โทรสาร : 0-2520-3649
prat png