การจัดการองค์ความรู้ (KM)  banner02

 คู่มือการส่งเสริมการออม  
 คู่มือการจัดการแฟ้มเอกสาร  
 คู่มือการบริหารจัดการ  
การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์    1493365187 pdfs
การจัดฝึกอบรมในสหกรณ์                 1493365187 pdfs

การฝึกอบรมผ่านอินเตอร์เน็ต  Click

bordbed copy3