จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละโครงการ ปี 2565 banner02 
1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ  Click 
2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์  Click 
3. จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ ผ่านระบบ Zoom Meeting  Click   

โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564
 banner02

1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ  Click
2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์  Click
    

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละโครงการ ปี 2563
  banner02
1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร  Click 
2. โครงการครูสหกรณ์ : สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย  Click 

bordbed copy4