โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2565 banner02 
1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ  Click 
2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์  Click 
3. จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ ผ่านระบบ Zoom Meeting  Click  

โครงการนอกแผน 
1. โครงการจัดงาน “เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร”  Click

โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564
 banner02

1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ  Click
2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์  Click
           
3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา  Click

โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2563 banner02
1. โครงการครูสหกรณ์ : สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย  Click
2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร จ.อยุธยา  Click
3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร จ.ลพบุรี  Click 
4. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร จ.สระบุรี  Click
bordbed copy3