วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสินอุดม ศรียุบล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและติดตามผลโครงการ Fin.ดี Happy Life!!! ของธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ตามแผนที่กำหนดไว้คือ การลดรายจ่าย เพิ่มการออม และฝึกทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้น เพื่อนำไปวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของแต่ละท่านอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดโครงการ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ซึ้งโครงการนี้ได้เริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยได้มีการกระตุ้นการดำเนินกิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่องและจะได้มีการติดตามพฤติกรรมของผู้ร่วมโครงการอีกต่อไป