วันที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะทีมงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมจัดเตรียมนิทรรศการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีกำหนดการลงพื้นตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด