วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา