วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นางสาวอรมณี สังฆะมณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายปริญญา เศวตธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ให้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์” สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก ที่มีต่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ มีสมาชิกชั้นนำเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน โดยมีนายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมสังเกตุการณ์และให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมอบรม ในการนี้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์ให้ยั่งยืนต่อไป จัดขึ้นวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา