วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายปริญญา เศวตธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตร ให้กับบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร ในหลักสูตร " การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ " รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย