วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายปริญญา เศวตธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยนางสาวอรมณี สังฆะมณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์” สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก ที่มีต่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ มีสมาชิกชั้นนำเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน โดยมีนายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม พร้อมด้วยนายตรีภพ คงอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมสังเกตุการณ์ บรรยาย และให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมอบรม ในการนี้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์ให้ยั่งยืนต่อไป จัดขึ้นวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา