วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายปริญญา เศวตธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางสาวอรมณี สังฆะมณี และนางสาวสุนันทา พวงสันเทียะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรม " เยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี " ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 จังหวัดชัยภูมิ