วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสินอุดม ศรียุบล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายปริญญา เศวตธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ให้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งผ่านระบบ Zoom Meeting" ในเรื่อง บทบาทหน้าที่ของกรรมการสหกรณ์ และธรรมาภิบาลของสหกรณ์ โดยนายสามารถ น้อยบุญญะ อดีตสหกรณ์จังหวัดนครนายก จากนั้นในช่วงบ่ายในเรื่อง การเงิน การบัญชีสำหรับกรรมการสหกรณ์ โดยนางสุนันทา อาชารณชัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครราชสีมา มีสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 5 สหกรณ์ ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด 2.สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด 3.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด 4.สหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด 5.สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จำกัด นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.สุรินทร์ จำกัด เข้าร่วมรับฟังในโครงการนี้อีกด้วย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 https://www.youtube.com/watch?v=eQ3gWd92C4c

     วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งผ่านระบบ Zoom Meeting"
- กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ โดย นายกฤษฎา วรสถิตย์ อดีตสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
- เยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดย นางสาวสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด https://www.youtube.com/watch?v=KDbiji7jcaI