วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งผ่านระบบ Zoom Meeting"
- กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ โดย นายกฤษฎา วรสถิตย์ อดีตสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
- เยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดย นางสาวสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด