นายปริญญา เศวตธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยนางสาวอรมณี สังฆะมณี นักทรัพยากรบุคคลชำราญการ เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องโนโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 50 ปี โดยในวันที่ 28 กันยายน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้บรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 และเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2565 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากนั้นในวันที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายในการทำงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์และการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 50 ปี ส่วนในวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นการบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรยุค Next Normal (Next Step with Next Normal) โดย คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การบริหารกลาง SCG และวันที่ 1 ตุลาคม 2565 พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์ และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 50 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี