วันที่ 25-26 ตุลาคม 2565 นายปริญญา เศวตธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสินอุดม ศรียุบล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวบุญเรือง สนมะเริง นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 และการเตรียมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567" ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรม/กระบวนการ การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเพื่อวางแผนกำหนดกรอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี