งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563

 งบทดลอง เดือนตุลาคม  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนธันวาคม  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนมกราคม  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนมีนาคม  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนเมษายน  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนพฤษภาคม  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนมิถุนายน   500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนกรกฎาคม  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนสิงหาคม  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนกันยายน  500px Adobe PDF Icon.svg

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2563hand