งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566

 งบทดลอง เดือนตุลาคม icon new1 500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน icon new1 500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนธันวาคม  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนมกราคม  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนมีนาคม  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนเมษายน 
500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนพฤษภาคม  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนมิถุนายน  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนกรกฎาคม  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนสิงหาคม  500px Adobe PDF Icon.svg
 งบทดลอง เดือนกันยายน  500px Adobe PDF Icon.svg

 

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2566 hand