แผนงาน/โครงการและงบประมาณปี 2563

  แผนปฏิบัติงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

1.แผน/ผล ผู้เข้าอบรม

  ที่                                 โครงการฝึกอบรม (หลักสูตร)    แผน (คน)     ผล (คน)  คิดเป็นร้อยละ

   ผลการปฏิบัติงาน

     ตามโครงการ

  1 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรhand         450         492         109            500px Adobe PDF Icon.svg  
  2 ครูสหกรณ์ สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทยhand          50          54         108            500px Adobe PDF Icon.svg
  3 การจัดทำบัญชีสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประจำปี 2563hand          14          17         121            500px Adobe PDF Icon.svg
  4 การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และคำแนะนำการประเมินสหกรณ์hand          34          34         100             500px Adobe PDF Icon.svg
  5 การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และวางแผนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามกรอบทิศทางและนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์hand         200         200         100             500px Adobe PDF Icon.svg

 

 

2.แผน/ผล งบประมาณ

  ที่                    โครงการฝึกอบรม (หลักสูตร)       แผน (เงิน)        ผล (เงิน)     คิดเป็นร้อยละ
  1 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร          163,800          163,800             100
  2 ครูสหกรณ์ สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย          108,427          108,427             100
  3 การจัดทำบัญชีสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประจำปี 2563           46,100           46,100             100
  4 การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และคำแนะนำการประเมินสหกรณ์            61,200            61,200             100
  5 การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และวางแผนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามกรอบทิศทางและนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์           584,000           584,000              100