แผนงาน/โครงการและงบประมาณปี 2564

 แผนปฏิบัติงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

1.แผน/ผล ผู้เข้าอบรม

   ที่                                    โครงการฝึกอบรม (หลักสูตร)    แผน (คน)     ผล (คน)  คิดเป็นร้อยละ

  ผลการปฏิบัติงาน

    ตามโครงการ

  1 พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะhand        220        238        108            500px Adobe PDF Icon.svg
  2 พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสหกรณ์hand        600        614        102            500px Adobe PDF Icon.svg
  3 การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาhand         45       (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 

 

2.แผน/ผล งบประมาณ

  ที่                           โครงการฝึกอบรม (หลักสูตร)        แผน (เงิน)         ผล (เงิน)     คิดเป็นร้อยละ
  1 พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ          210,600          210,600            100
  2 พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสหกรณ์          234,000          234,000            100
  3 การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา          143,100      (อยู่ระหว่างดำเนินการ)